ระบบรับฟังเสียงลูกค้า

 

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อแนะนำในการใช้งานข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้