ระบบรับฟังเสียงลูกค้า

 

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University

ข้อแนะนำในการใช้งาน


1. ระบบรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer หรือ VOC) นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา ผู้รับบริการ บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และข้อชมเชย จากผู้รับบริการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการของคณะฯ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ
3. กรณีเป็นการร้องเรียน หากข้อร้องเรียนเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ผู้ถูกร้องเรียนเสียหาย โดยรู้ว่าเรื่องที่ร้องเรียนไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
4. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ และคณะฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ คณะฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของคณะฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
5. ผู้แจ้งไม่จำเป็นต้องระบุชื่อและข้อมูลส่วนตัว หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมลไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมลของผู้แจ้ง
6. เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ จะมีการคุ้มครองของผู้แจ้งเบาะแส


ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้