ระบบรับฟังเสียงลูกค้า

 

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University

ข้อแนะนำในการใช้งาน


1. ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน เเละ ระบบใช้เวลาการดำเนินการ ประมาณ 3-7 วันทำการ

2. คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกเรื่องที่ร้องเรียนเเละข้อเสนอเเนะที่เข้ามา และจะมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละกรณี โดยจะแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะ ในกรณีที่คณะฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คณะ จะติดต่อท่านผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านระบุไว้

3. คณะเภสัชศาสตร์ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ และจะดำเนินการเพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน มิให้ได้รับผลกระทบ

4. การกรอกข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถให้ข้อมูลเฉพาะที่จำเป็น โดยกรุณาให้ข้อมูลอย่างน้อย "สถานะปัจจุบัน" และ "อีเมลล์" เพื่อคณะจะติดต่อท่านกลับ และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการให้ท่านทราบ

คณะเภสัชศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาการดำเนินการ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต


ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้