แจ้งข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

 

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Laboratory Animal Center, Chiang Mai University

ข้อแนะนำในการใช้งาน


1. ระบบ VOC (Voice of Customer) เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา นักวิจัย บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้รับบริการของศูนย์สัตว์ทดลอง เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของศูนย์สัตว์ทดลองให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ขอความกรุณาใช้ข้อความอย่างสุภาพ ห้ามนำเสนอสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและความรุนแรง รวมถึงสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หากพบการกระทำที่ใช้ในทางผิดกฏหมาย จะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่อไป
4. กรณีเป็นการร้องเรียนบุคคลที่สามหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากข้อร้องเรียนเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ผู้อื่นเสียหาย โดยรู้ว่าเรื่องที่ร้องเรียนไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และศูนย์ฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ ศูนย์ฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของศูนย์ฯ ให้ดีที่สุดต่อไป
6. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง


ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้